Certificatul de performanta energetica

Certificatul de performanta energetica

LEGEA nr.372 din 13 decembrie 2005 privind performanţa energetică a clădirilor a fost elaborata pentru a ne alinia cerinţelor Uniunii Europene, a intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2007 şi va fi aplicabilă din 2009 după unii, din 2010 dupa alţii. Se ţine seama de caracteristicile construcţiei, printre care suprafaţa totala a pardoselii spaţiului încălzit, precum şi tipul clădirii. Se va menţiona şi sursa principală de încălzire, tipul instalaţiei de încălzire, precum şi caracteristicile instalaţiei de apă caldă de consum. Dacă nu va avea un astfel de certificat, proprietarul nu va putea vinde sau închiria locuinţa. Agenţii imobiliari spun că acesta va afecta şi preţurile locuinţelor, deoarece vor fi preferate cele care au acest certificat.

Nivelul următor

Pentru primul pas, proprietarul trebuie să găsească un auditor energetic care poate fi persoană juridică sau persoană independentă. Rolul auditorului energetic este de a face expertiza tehnică a clădirii şi de a întocmi un raport de expertiză energetică a clădirii. Expertiza tehnică presupune măsurarea suprafeţelor clădirii, controlul anvelopei clădirii, confruntarea facturilor la utilităţi şi multe altele. Preţul pentru eliberarea unui certificat energetic variază, în funcţie de suprafaţa clădirii, între unu şi patru euro metrul pătrat. De asemenea, preţul va scădea dacă suprafaţa este repetabilă, cum este cazul apartamentelor de bloc sau al celor care deţin mai multe proprietăţi.Eliberarea certificatului energetic se face numai către proprietarul sau administratorul clădirii, adică un administrator va putea scoate certificat energetic pentru toată scara.Eliberarea actului fără de care clădirea nu va putea fi construită, vîndută sau închiriata va dura circa 30 de zile.

Certificatul pe două pagini

Certificatul energetic va conţine date despre starea termică şi energetică a clădiri şi a instalaţiilor aferente, precum ăi indici specifici vizînd utilizarea raţionala şi eficienţa a clădirii ca urmare a aplicării unor soluţii de reabilitare şi modernizare energetică. Actul energetic este compus din două pagini. Prima pagină conţine nota dată de către auditor, care începe de la 10 la 100. Spre exemplu, o notă de 76 va însemna că acea clădire are o eficienţă energetică foarte redusă. O clădire cu un coeficient energetic bun trebuie să aibă în jur de nota 95. Pagina a doua specifică nota pe care clădirea ar putea-o obţine în cazul în care ar fi luate măsurile prevăzute de către auditor. Eficienţa unei clădiri poate fi scăzuta de unele lucruri minore care pot fi remediate uşor. Printre acestea figurează uşa de la intrare a clădirii care nu se închide automat şi ramîne deschisă mai tot timpul, gemurile şi uşile care nu se închid bine etc.

Zece ani de valabilitate

Certificatul energetic o dată eliberat va fi valabil timp de zece ani, deşi experţii susţin ca perioada este prea mare. La clădirile sociale cu arii mai mari de 1.000 de metri pătraţi certificatul energetic va trebui afişat astfel încît sa îl vadă toată lumea. Persoanele care nu intenţionează să îşi vîndă sau să închirieze casa pot sta liniştite, întrucît nu sînt obligate să aibă astfel de certificate energetice.

Certificat cu subvenţie

Certificatul energetic are ca scop, pe lîngă oferirea de informaţii despre performanţa energetică a clădirii şi a instalaţiilor aferente acesteia, şi îmbunătăţirea condiţiilor de igienă, şi confort termic. Un alt scop este reducerea pierderilor energetice, respectiv a combustibililor folosiţi. De ce ne trebuie un Certificat energetic Dintre multele calităţi ale unei construcţii, aceea de a consuma puţină energie pentru asigurarea confortului termic interior nu e deloc de neglijat, căci un consum de energie redus înseamnă cheltuieli de întreţinere mici. Valoarea unei locuinţe şi, în ultima instanţă, preţul ei depind şi de mărimea consumului de energie termică, electrică şi gaze naturale al locuinţei respective, iar acest consum este stabilit de Certificatul energetic. Certificatul energetic al clădirii este un document oficial, valabil zece ani de la data emiterii, prin care se atestă performanţă energetică a clădirii şi a instalaţiilor aferente. El întregeşte imaginea asupra valorii construcţiei prin „valenţa energetică“, fiind un instrument util pentru proprietarul sau utilizatorul clădirii în actiuni privind vînzarea-cumpărarea, renovarea, asigurarea, taxele de mediu etc. Indicatorul de performanţă energetică a clădirii, care constituie data esenţială a Certificatului energetic, este „consumul anual de căldură specific pentru încălzire şi apa caldă menajeră“, care se obţine prin raportarea consumului anual de căldură la suprafaţa desfăşurată (utilă) a construcţiei. Acestui consum îi corespunde o notă, iar nota maximă este 100. Procedura de obţinere a Certificatului energetic pentru o clădire este următoarea: solicitarea făcută de proprietarul /administratorul clădirii pentru întocmirea Certificatului energetic; efectuarea expertizei energetice a clădirii şi întocmirea Certificatului energetic de către un auditor energetic atestat; eliberarea Certificatului energetic al clădirii de către primăria pe raza căreia este situată clădirea. Categoriile de clădiri pentru care la construire-reabilitare, vînzare sau închiriere se eliberează Certificatul energetic sînt: locuinţe unifamiliale şi blocuri de locuinţe, birouri, hoteluri, spitale, clădiri de învăţamînt, clădiri pentru servicii de comerţ. Certificatul energetic al clădirii ar trebui ar fi trebuit să fie obligatoriu începînd cu 1 ianuarie 2010, acum 1 ianuarie 2011, dată de la care nu se vor mai putea construi, vinde sau închiria clădiri care nu au acest act. În prezent, Certificatul nu este obligatoriu, dar orice proprietar interesat de valoarea bunului/locuinţei, ar trebui să-l deţină.

Acţiuni ale Parlamentului European

Deputaţii Parlamentului European au adoptat la 22 aprilie 2009, raportul (România) privind eficientizarea energetică a clădirilor. Începând cu 31 decembrie 2018, toate clădirile trebuie să producă aceeaşi energie pe care o consumă. Deputaţii europeni solicită prin raportul de modificare a directivei privind eficienţa energetică a clădirilor asigurarea unei mai bune finanţări a sectorului. Propunerea de modificare a directivei privind eficienţa energetică a clădirilor este una dintre cele mai importante măsuri pe care Parlamentul le-a adoptat, atît pentru creşterea calităţii vieţii cetăţenilor europeni, cît şi pentru redresarea economică a Uniunii. Cetăţenii europeni aşteaptă acţiuni şi soluţii concrete la problemele şi nevoile foarte concrete pe care aceştia le au. Clădirile reprezintă 40% din consumul total de energie în UE, reducerea consumului de energie şi utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul clădirilor constituie o componentă importantă a măsurilor necesare pentru reducerea dependenţei energetice a UE şi a emisiilor de gaze cu efect de seră. În acelaşi timp, această directivă are un potenţial foarte mare pentru crearea de noi locuri de muncă: aproximativ 500 000 de locuri de muncă ar putea fi create la nivel european, cu implicaţii majore pe piaţa regională sau naţională a forţei de muncă.

Mijloace financiare pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor

În cadrul unei audieri publice, raportoarea PE pentru modificarea directivei privind performanţa energetică a clădirilor a declarat că "finanţarea eficientizării energetice a clădirilor este vitală. Crearea unui Fond European pentru Eficienţa Energetică şi Energii Regenerabile, care să asigure mobilizarea de capital public şi privat pentru realizarea proiectelor din domeniu în perioada 2010-2020, va reprezenta un mare pas înainte. Cetăţenii europeni nu ar mai fi astfel obligaţi sa suporte singuri toate costurile modernizării energetice a clădirilor." Parlamentul solicită statelor membre să elaboreze, pînă la 30 iunie 2011, planuri naţionale în care să se stabilească mijloacele financiare pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor, ca de exemplu credite cu dobândă redusă sau stimulente fiscale. În plus, Comisia Europeană ar trebui să propună pînă la 30 iunie 2010, instrumente financiare suplimentare, precum: Crearea, pînă în 2014, a unui Fond pentru Eficienţa Energetică, finanţat de bugetul comunitar, Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi statele membre, în vederea promovării investiţiilor publice şi private în proiecte care să sporească eficienţa energetică a clădirilor; "O majorare semnificativă" a sumei maxime ce poate fi alocată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) pentru sprijinirea eficientizării energetice; Reduceri ale Taxei pe Valoare Adăugată (TVA) pentru bunuri şi servicii legate de eficienţa energetică şi energii regenerabile. Îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor existente Performanţa energetică a clădirilor existente va trebui ameliorată atunci cînd se efectuează lucrări majore de renovare, pentru a respecta cerinţe minime de performanţă energetică. Potrivit deputaţilor europeni, definiţia "lucrărilor de renovare majoră" se referă la modernizarea a mai mult de 25% din suprafaţa clădirii, iar costurile totale ale renovării reprezintă cel puţin 20% din valoarea clădirii. Standardele de performanţă energetică minimă vor fi stabilite de statele membre, însă Comisia va elabora, pînă la 31 martie 2010, o metodologie comună pentru calcularea performanţei energetice a clădirilor. De asemenea, prin raport se cere ca toate clădirile construite după 2019 să consume în cantităţi egale energie produsă local din surse regenerabile şi energie primară.

Certificat de performanţă energetică

Potenţialii cumpărători sau locatari ai unei clădiri sau ai părţilor acesteia ar trebui să primească, prin intermediul certificatului de performanţă energetică, informaţii corecte despre performanţa energetică a clădirii şi sfaturi practice pentru îmbunătăţirea acesteia. Proprietarii şi locatarii clădirilor comerciale ar trebui să fie, de asemenea, obligaţi să facă schimb de informaţii privind consumul real de energie, pentru a se garanta că aceştia dispun de toate datele necesare pentru a lua decizii în cunoştinţă de cauză cu privire la îmbunătăţirile necesare. Certificatul ar trebui, de asemenea, să furnizeze informaţii despre impactul real al încălzirii şi al răcirii asupra necesităţilor de energie ale clădirii, asupra consumului acesteia de energie primară şi asupra emisiilor de dioxid de carbon. Proprietarii de clădiri ar trebui să aibă oportunitatea de a solicita certificarea sau o actualizare a certificatului în orice moment, nu numai în momentul închirierii, vînzării sau renovării clădirilor. O mai bună performanţă energetică a clădirilor în timpul verii În ultimii ani s-a înregistrat o creştere a numărului de sisteme de climatizare în ţările Europei. Aceasta creează probleme considerabile la orele de vîrf energetic, determinând creşterea costului electricităţii şi dezechilibrarea balanţei energetice în toate statele membre. Ar trebui acordată prioritate strategiilor care duc la creşterea performanţelor termice ale clădirilor pe timp de vară. În acest scop, ar trebui dezvoltate într-o mai mare măsură tehnicile de răcire pasivă, în primul rând cele care îmbunătăţesc condiţiile climatice de interior şi microclimatul din preajma clădirilor.

Standarde minime de performanţă energetică şi pentru casele de vacanţă

Chiar dacă propunerea iniţială prevedea exceptarea caselor de vacanţă, deputaţii europeni consideră că şi casele de vacanţă, folosite mai puţin de patru luni pe an, trebuie să respecte standarde minime de performanţă energetică.

Contoare inteligente

Clădirile noi şi cele renovate ar trebui să dispună de "contoare inteligente", care să indice exact consumul real de energie şi timpul de utilizare, oferind astfel posibilitatea consumatorilor de a beneficia de tarifele mai avantajoase din timpul nopţii. Lege nr.199 din 13 noiembrie 2000 privind utilizarea eficientă a energiei Scopul legii este de a crea cadrului legal necesar pentru elaborarea şi aplicarea unei politici naţionale de utilizare eficientă a energiei, în conformitate cu prevederile Tratatului Cartei energiei, ale Protocolului Cartei energiei privind eficienţa energetică şi aspectele legate de mediu şi cu principiile care stau la baza dezvoltării durabile. Legea se instituie obligaţii şi se stabilesc stimulente pentru producătorii şi consumatorii de energie, în vederea utilizării eficiente a acesteia. Utilizarea eficientă a energiei înseamnă a acţiona pentru realizarea unei unităţi de produs, bun sau serviciu fără scăderea calităţii sau performanţelor acestuia, concomitent cu reducerea cantităţii de energie cerute pentru realizarea acestui produs, bun sau serviciu.

Fix:+021-3320092

Mob: 0722391478

Suna Acum
Adresa